,

Trafikksikkerhet i Ryfast

Dette innlegget ble publisert i Stavanger Aftenblad 19.mars 2019 under tittelen “Lovlydige bilførere har ingenting å frykte

Aftenbladet skriver på lederplass 15. mars at automatisk gjennomsnittsmåling av fart i Ryfasttunnelene bør droppes. Begrunnelsen er hensynet til personvern og privatlivets fred.

En menneskerett å kjøre så fort en vil?
Selv om Ryfast-tunnelene blir enveiskjørt og selvsagt hastighetsregulert med skilt, vil garantert et stort antall bilister velge å kjøre over fartsgrensen og mange vil bli fristet til råkjøring.

I enveiskjørte tunneler unngås møteulykker, men det er nok av eksempeler på andre ulykkesårsaker i tunneler, som tap av kontroll i høy hastighet, påkjørsler bakfra osv.

Det er grunn til å stille spørsmål ved begrunnelen om personvern og privatlivets fred, som både Vegvesenet og Aftenbladet går inn for å frede.

Lovlydige bilførere har ingen ting å frykte ved automatisk fartsovervåking og data som registres for alle som kjører lovlig, bør kunne slettes umiddelbart. Det er i denne sammenheng ren skremselspropaganda

å trekke inn alminnelig borgerovervåking som argument, slik Aftenbladet ordlegger seg i sin leder.

Mer automatisk trafikkovervåking vil presse seg fram
Dødstallene på norske veier har heldigvis gått nedover i de senere år, fra 135 drepte i 2016 til 108 i 2018. I tillegg kommer antall hadt skadde i trafikkulykker, nær 3400 i løpet av de siste 5 år, dvs. i gjennomsnitt nær 700 hardt skadde per år.

Dagens fotobokser for både punkt -og strekningsregistrering av hastigheter, har vært nyttige redskaper for å avdekke fartsoverskridelser, men den rivende teknologiske utviklingen innenfor data og kommunikasjon som nå skjer, gjør det mulig allerede i dag å iverksette en langt mer avansert og effektiv trafikkovervåking.

Sporadisk manuell fartskontroll som utføres av politiet er ressurskrevende for en allerede hardt belastet polititjeneste og bør i stor grad kunne erstattes av mer automatisert overvåking.

Ny teknologi vil på denne måten gjøre det mulig å luke ut notoriske fartsbøller og råkjørere, langt mer effektivt enn i dag.

Forhåndsvarsling av slik overvåking kan opprettholdes som før, ved at skilting varsler om at en veistrekning er automatisk overvåket, både ved synlige og skjulte installasjoner og fartsdata som registreres av lovlydige trafikanter, bør kunne slettes umiddelbart, slik at hensynet til personvern blir ivaretatt.

 

SENIORTANKEN

Kjell Traa, Egil Harald Grude, Torvald Sande, Jostein Soland, Hjalmar Inge Sunde, Ivar Sætre