,

En halv sannhet

Om oljetoppers bruk av argumenter i forbindelse med global oppvarming og klima (Publisert i Stavanger Aftenblad 2015.06.09)
Seks europeiske oljetoppers argumentasjon for bruk av gass i klimakampen forteller ikke alt.

I et felles brev til europeiske aviser fra Statoil, BP, Shell, BG Group, Eni og Total, gjengitt i Aftenbladet 1. juni, blir miljøfordelene ved bruk av gass i energiforsyningen fremhevet. Det er imidlertid kun bruk av gass til kraftproduksjon i forhold til kull som omtales, og helt korrekt blir karbonutslippet minst halvert ved bruk av gass. Overgang fra kullkraft til gasskraft er derfor påtrengende nødvendig.
Det som brevet ikke omtaler, er at rundt halvparten av all gass som forbrennes i Europa, går til oppvarming, som igjen betyr svært lav energiutnyttelse, sammenliknet med gass til strømproduksjon. Dette har med termodynamikk å gjøre, et fag altfor mange innenfor energibransjen har et fjernt forhold til.
Stor miljøeffekt
Danskene har tilsynelatende skjønt at direkte bruk av gass til oppvarming er et dårlig alternativ, idet den nye retningen for dansk energipolitikk blant annet går ut på å fase ut all fossil oppvarming innen 2035 ved at olje og gass erstattes med fornybar energi (biomasse og eldrevne varmepumper).
EU har som mål innen 2030 å redusere utslippet av CO2 med 40 prosent, sammenliknet med 1990-nivå og dagens totale EU-utslipp på rundt 3500 millioner tonn CO2 , representerer allerede en nedgang på 14 prosent, i forhold til utslippene i 1990, dvs. CO2 -kutt på 26 prosent, gjenstår. Ved å fase ut gass til oppvarming, vil halvparten av gjenværende kutt kunne inndekkes.
Veien videre
Selskapene som nå står sammen om å gjøre sitt for å begrense karbonutslippene, har en formidabel utfordring når det gjelder fremtidig bruk av gass.
Den eneste farbare vei for selskapene synes å være å engasjere seg aktivt i overgangen fra gassbasert til fornybar oppvarming, samt å bidra til at det økte strømbehovet blir dekket av ny gasskraft, parallelt med at dagens kullkraft fases ut til fordel for gass.

Kjell Traa
Seniortanken

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply