,

Selvfølgelig kan vi redde eldreomsorgen!

Om fremtiden for eldreomsorgen.

For å kunne tilby dagens velferdsordning for den kommende eldrebølge, må det bygges 41630 nye sykehjemsplasser frem mot 2040. Samtidig vil kostnader til pleie- og omsorg øke med over 35 milliarder kroner. (Civita notat 2/2013). Sysselsettingsbehovet i offentlig sektor, rettet mot helse, pleie- og omsorgtjenesten vil øke med utrolige 189.000 årsverk fra 2007 til 2060. (Økonomisk Analyse 4/2008 SSB).
Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien) ble iverksatt 1. jan 2011. Alt dette gir formidable utfordringer.

Det skulle bare mangle at vi ikke skulle klare dette. Vi må imidlertid finne svar på hvordan. Ingen politiske partier synes i dag å ha gode nok svar.
Det er sykehjemsdriften som er dyrest. Kan vi redusere standardtiden på sykehjem som i dag er 4 1/2 år til bare 2 år, vil svære summer kunne spares og den galopperende øking i sysselsettingen håndteres.

Eldre må bo lenger hjemme, det vil kun være plass til de svakeste på sykehjem. Vi må øke bruken av velferdsteknologi, dvs. alle teknologiske hjelpemidler som bidrar til å skape økt trygghet, sosial deltakelse, fysisk og kulturell aktivitet. Ikke minst kan slike tiltak effektivisere kommunenes tilbud til den enkelte som bor hjemme. Viktige bidrag kommer fra kosthold og matvaner. Feilmedisinering og underernæring hos eldre er en stor utfordring og leder til tidlig krav om sykehjemsplass.

Den nærmeste familie kan og må hjelpe mer enn i dag. Vergelovens nye regler om fremtidsfullmakt, gir muligheter til økt innsats som mange ikke har tenkt på i dag. Automatisering og robotisering vil hjelpe. Denne utvikling er på full fremmarsj. Om 15-20år er dagens 60 åringer modne nok til ta i bruk slike hjelpemidler. Holdningen til arbeid i eldreomsorgen må endres. I dag sies det at bare 6,4 % av sykepleierne vil velge arbeid her.

Omstruktureringen som er i gang innen næringslivet på grunn av nettopp automatisering og robotisering, vil i økende grad frigjøre arbeidskraft og øke produktiviteten i næringslivet, men resulterer i at færre har arbeid. Mange tiltak må virke sammen, men for å få til dette, vil det også bli nødvendig med en betydelig omfordeling av statens velferdsytelser, som vil kunne berøre både dagens sykelønn -og andre trygdeytelser. Hvis de samlede tiltak fremdeles ikke er tilstrekkelige, må vi se på skattepolitikken

Skal vi unngå en hard landing i eldreomsorgen, må vi både sørge for at offentlig sektor kan lønne flere helsearbeidere og samtidig gi trygghet for arbeid når varer kan produseres med mindre arbeidskraft. Det er helt avgjørende å fortsette i et slikt endret spor, ikke bare for at kaka til fordeling skal bli større og fordelingen av velstanden god, men også for at demokratiet skal fungere godt. I dag vet vi med sikkerhet at uten gode hjelpere og varme hender i eldreomsorgen, vil den forbli en kilde til evig dårlig samvittighet for både stat, kommuner og pårørende.

Seniortanken v/Hjalmar Inge Sunde, Njål Kolbeinstveit, Kjell Traa, Ivar Sætre, Åsleik Rannestad,Gunnar Berge,Torvald Sande,Jostein Soland

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply