, ,

Hva gjør vi med norsk gass fra Barentshavet ?

Olav T. Laake etterlyser (Aftenbladet 3. mai), svar på om det er realistisk å tenke seg eksport av norsk gass fra Barentshavet til Baltikum, Polen og andre land.

Som mer delaktig enn de fleste, i utbygging av transportsystem for eksport av norsk gass, skal jeg bidra med noen betraktninger.

Gasseksport i rør, eller som nedkjølt flytende gass (LNG), er velkjent teknologi

Dersom gasseksporten skal skje med en stor rørledning fra Varanger-området til Polen, er den første forutsetningen at en meget stor gassreserve er tilgjengelig, trolig minst tilsvarende et Troll-felt.

Vi snakker om en avstand på rundt 2000 km, hvorav rundt 500 km over land fra Varanger til Botten-viken og derfra som sjøledning til landfall i Polen.

Rent teknisk er dette gjennomførbart, men alt er selvsagt underlagt gode nok kommersielle betingelser og lønnsomhet. 

Alternativet til rørtransport vil kunne være å eksportere nedkjølt flytende gass (LNG), men da snakker vi om langt mindre volum.

Eksport av gasskraft fra Varanger vil være best

Mer enn halvparten av norsk gass som idag eksporteres til Europa går til lavverdige oppvarmingsformål, med latterlig lav energiutnyttelse, i størrelsesorden 5 – 10 %. 

Ved å konvertere gass til elektrisk strøm (gasskraft), kan med dagens teknologi oppnås energiutnyttelse på nær 60 %.
Både ut fra ressurs og miljøhensyn er derfor bruk av gass til kraftproduksjon det suverent beste alternativet. Slik sett vil storskala gasskraft på Varangerkysten bli en ypperlig løsning, ettersom både lav lufttemperatur og rikelig tilgang på kaldt kjølevann, er viktig for å oppnå høyest mulig (elektrisk) virkningsgrad.

Strømmen som produseres vil kunne gå inn på det nordiske kraftnettet og derfra ut til europeiske land, som trenger stadig mer regulerbar kraft.

Men utslipp av CO2 og logikk er ikke forenlig

Løsningen med gasskraft i Varanger er i dagens Norge dessverre ikke politisk gangbar, på grunn av økte utslipp av CO2 og det hjelper lite å argumentere med at eksport av den samme gassen til Europa vil både gi like stort utslipp og dessuten (i gjennomsnitt), langt lavere energiutnyttelse. 

Attpåtil: Norge og EU deler de samme målene om utslippsreduksjon og derfor burde (logisk sett),

utslipp av CO2 som er knyttet til krafteksport, kunne følge med til de land som importerer strømmen.
Men prøv å få politikere med på et slikt resonnement !!

Kjell Traa
sivilingeniør 

(medlem i Seniortanken)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply