, ,

Det er rom for mer olje og gass

Kommentar til kronikk av professor Klaus Mohn, av Gunnar Berge.

I en overraskende harselerende tone kritiserer professor Klaus Mohn ved UiS, i Stavanger Aftenblad 19.juni, ODs ressursrapport. At rapporten ikke sier noe om klimapolitikk og oljepris, gjør den mindre relevant, mener han.

Professoren burde være klar over at dette dekkes på annen måte. To ganger i året legges det fram anslag på verdien av gjenværende petroleumsressurser og reserver på norsk sokkel.

Den ferskeste oversikten er fra Revidert Nasjonalbudsjett 2017, som for tiden er til behandling i Stortinget. Regnestykket viser: Den samlede formuen i petroleumsvirksomheten, definert som nåverdien av fremtidig årlig kontantstrøm fra virksomheten fra og med 2017, anslås til 4500 mrd. 2017-kroner. Det er i regnestykket lagt til grunn en realrente på 3 prosent i beregningen av formuen. Anslaget er gjort med utgangspunkt i realistiske forutsetninger om produksjon, priser og kostnader. Oljeprisen som er brukt er på snaut 60 dollar per fat og en gasspris i spennet 1,47 – 1,85 kroner per Sm³ (standardkubikkmeter). Det tas forbehold om at klimapolitikken vil kunne påvirke prisene framover.

Statens andel av disse inntektene er beregnet til rundt 3900 mrd. 2017-kroner. Det gir grunnlag for en permanentinntekt på vel 115 mrd. kroner per år utover avkastningen på kapitalen som allerede er opptjent i Statens pensjonsfond utland.

Beste beregninger

Finansdepartementet lager disse anslagene basert på innspill fra andre departementer og blant annet OD. Usikkerheten er selvsagt stor, men dette er de beste beregninger det er mulig å gjøre. Testen på lønnsomhet i de ulike områdene som åpnes for aktivitet, er det nok oljeselskapene sjøl som best kan gjøre. Ingen tvinges til å gå inn.

Pengene kommer godt med

Pengene som kommer fra petroleumsvirksomheten, vil komme godt med både ved våre universiteter og på andre områder i årene som kommer. Innenfor togradersmålet for klimapolitikken er det rom for adskillig olje og gass, ikke minst den som produseres i Norge.

«Pengene som kommer fra petroleumsvirksomheten, vil komme godt med både ved våre universiteter og på andre områder».

Gunnar Berge.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply