,

Penger i banken og penger i bakken

Om Oljefondet og utvinning av gjenværende ressurser av petroleum på norsk sokkel.

Dette innlegget ble publisert i Stavanger Aftenblad den 1.november 2019.

Oljefondet har i skrivende stund passert 10 tusen milliarder kroner. I neste års statsbudsjett legges det opp til at vi skal bruke 243,6 milliarder. Det tilsvarer ca. 45.000 kroner pr. innbygger. I løpet av 20 år har vi gått fra nesten null til dette formidable beløpet. Den sterke økningen i Oljefondet nå skyldes i noen grad lavere kronekurs.

Pengebruk og oljeinntekter

Oljeinntektene finansierer i dag en betydelig del av vår alles velferd. På den annen side har vi på godt og vondt gjort oss avhengig av denne viktige finansieringskilden. Om vi ønsker å gjøre oss mindre avhengig – slik mange tar til orde for – bør vi redusere og endre bruken. Det vil være langt mer effektivt enn å stoppe petroleumsproduksjonen på norsk sokkel.

Hva vil skje om vi stopper produksjonen? 

For det første at mange mister arbeid og inntekt. Men heller ikke det som sies å være hovedformålet, reduserte utslipp globalt vil i særlig grad bli påvirket. Vårt bidrag utgjør kun 2 pst. av den globale produksjonen. Andre land står klare til å overta om vi reduserer. Sjefen for Det internasjonale energibyrået, Fatih Birol, sier at er Norge det eneste landet som kutter ut oljeproduksjonen, vil det skje to ting: 

«Det ene er at det ikke vil ha noen effekt på globale utslipp. Det andre er at økonomien i Norge blir sterkt skadelidende. «

Oljeproduksjon og klimamål

Det er ikke nødvendigvis et motsetningsforhold mellom at vi fortsetter å være en petroleumsprodusent og samtidig forplikte oss til å nå FNs klimamål.

Innenfor 1,5 graders målet er det lagt til grunn bruk av olje og gass i betydelig omfang. Grunnen til det er at samtidig med å redusere utslipp av klimagasser, skal også FNs bærekraftmål oppfylles, hvor av det å fjerne sult og fattigdom er to av de viktigste. Det vil ikke være mulig uten tilgang på energi. 

Samtidig med at behovet øker, reduseres bidraget fra de tradisjonelle energikildene. Uansett hva vi foretar oss, vil produksjonen fra norsk sokkel fram til 2050 mer enn halveres. Tilsvarende vil skje i mange andre land. Dette bortfallet vil gradvis kunne erstattes av fornybar energi.

Ta ut oljen nå

Vi ser ingen grunn til ikke å ta ut den resterende delen av den norske oljen og gassen. Og det er store verdier det dreier seg om. I Nasjonalbudsjettet for neste år er den samlede formuen i petroleumsvirksomheten, definert som nåverdien av fremtidig årlig kontantstrøm fra virksomheten fra og med 2020, anslått til knapt 5 700 milliarder 2020-kroner. Statens del av formuen, definert på samme måte, anslås til i underkant av 4 900 milliarder 2020-kroner. Det tilsvarer opp mot halvparten av dagens oljefond og kommer altså i tillegg til det som allerede er på bok.  

Å ta ut det som fortsatt ligger i bakken, gjøres sikrere og bedre i dag ettersom vi har 50 års erfaring og betydelig bedre kompetanse. Oljeselskapene er de som best kan vurdere den kommersiell usikkerhet. De foretar inngående økonomiske vurderinger før beslutninger tas. Det er heller ikke slik at industrien ser bort fra klimarisikoen knyttet til fremtidig virksomhet.

Vi har kompetansen nå

Men behøver vi å ta ut disse ressursene nå? Vi behøver ikke, men det er nå vi har kompetansen og kapasiteten til å gjøre det på en effektiv og sikker måte. Det ville være særdeles urasjonelt først å bygge ned kapasiteten og så eventuelt bygge den opp på ny.

Vi kommer ikke unna at det er risiko knyttet til denne type virksomhet. Men på den annen side er vi langt bedre rustet i dag, enn da virksomheten startet for 50 år siden. Kompetansen har en betydelig verdi, men bare om den blir brukt. Den kan ikke legges i møllpose og tas fram når dagens avanserte miljøer er forvitret.

For alle som bor i den nordlige landsdelen, må det være viktig å slå til nå mens muligheten finnes.

Og igjen til alle som er bekymret for at vi blir for avhengig av denne sektoren: Vær kritisk til oljepengebruken. Nøkternhet reduserer avhengigheten og gir lysere utsikter for våre etterkommere.

Petroleumsnæringen vil gradvis utgjøre en mindre del av vår økonomi. Følgelig må det skapes større rom for å bygge ut alternativ industri. Til det trengs dyktige mennesker. Vi må ikke la enda mer bruk av oljepenger legge beslag på alle ledige ressurser. Historien har lært oss at andre land i tilsvarende situasjoner som ikke har tatt hensyn til dette har kommet opp i store vanskeligheter.

Seniortanken.

Gunnar Berge, Kjell Traa, Jostein Soland, Torvald Sande, Njål Kolbeinstveit, Ivar Sætre, Egil Harald Grude, Hjalmar Inge Sunde