Innlegg om Norges politiske situasjon i forhold til NATO og EU. Publisert i Stavanger Aftenblad den 18.august 2022 under tittelen «Norge og Norden bør utrede et nordisk forsvarsfellesskap».

Gigantiske utfordringer

Den foreløpige godkjennelsen i NATO av Finland og Sverige som fullverdige medlemmer av alliansen, var gode nyheter. Vi vet at gigantiske utfordringer står i kø som konsekvenser av krigen i Ukraina, energi- og miljøutfordringer og pandemien som ikke slipper taket. Våre lokale problemer hva angår strøm- og drivstoffpriser har politiske dimensjoner som kan felle regjeringen eller svekke vårt politiske landskap på en måte som landet vårt ikke er tjent med. Ikke siden 2. verdenskrig har internasjonale og nasjonale hendelser stilt så store krav til politisk klokskap og handlekraft.

Plan B for Sverige og Finland

Finland og Sverige er ikke medlemmer av NATO før samtlige medlemsland ved sine nasjonalforsamlinger har godkjent dem som medlemmer. Her er alvorlige hindringer. Vi gjør klokt i å ta høyde for at Tyrkia kanskje vil nekte. Våre myndigheter bør være klar med en plan B hvis så skulle skje. Seniortanken har tidligere tatt til orde for å utrede et nordisk forsvarsfelleskap innen rammen av NATO. De bestrebelser for samordning som er gjort, har vært lovende. Vi nevner spesielt avtalen som forsvarsministrene i Norge, Sverige og Finland undertegnet i september 2020. Hvis endelig medlemskap ikke godkjennes, finnes der fremdeles muligheter innen en nordisk ramme til å høste de mange sikkerhetspolitiske fordeler som plutselig åpnet seg da de to landene fikk et foreløpig ja i alliansen. Om «en for alle» paragrafen ikke er med, så er den så nærliggende at et russisk angrep i nord trolig ville utløse garantien øyeblikkelig.

Å utelukke Tyrkia fra NATO som noen har foreslått, er ikke NATOs måte å oppnå enighet på. Ei heller finnes det hjemmel for dette i NATO-traktaten.

EU-medlemskap styrker vår beredskap

Vi har ellers sett hvordan krisene har påvirket EU som i dag fremstår som langt mer handlekraftig enn mange på forhånd hadde sett for seg. Unionen fremstår som den beste garanti for samordnet handlekraft mot dagens og morgendagens kriser. NATO har vist Norge hva det betyr å stå sammen. Nå gjelder det å tenke beredskap for de kommende år, også på alle de andre områdene hvor hendelser kan ramme oss. Alene vil vårt land ikke makte dette kort og godt fordi vi blir for små i det store bildet. Vi kan ikke basere vår beredskap på å kjøpe oss ut av alle vanskeligheter. Vi kan heller ikke basere oss på at vennlige personer i EU vil inkludere oss når problemene oppstår. Kun fullt medlemskap garanterer at vi kan komme helskinnet gjennom fundamentale kriser som angår miljø, pandemier, matvareforsyninger og andre kritiske varegrupper. Fellesskap gir bedre garantier enn alenegang.

Akkurat nå har energisituasjonen og vårt forhold til inngåtte avtaler gitt utslag som preger vårt forhold til EU. De erfaringer som allerede er hentet, vil kunne danne grunnlag for nødvendige avveininger mellom utformingen av et medlemskap og hensynet til nasjonale ressurser.

To store kommisjoner skal til neste år levere sine innstillinger. Det er å håpe på at de ser forsvar og beredskap i det bilde vi har skissert. Uten det, vil alt som foreslås bli for snevert og for tannløst mot de store utfordringer som vi og vår del av verden vil stå overfor i de nærmeste årene.

For Seniortanken

Hjalmar I. Sunde, Gunnar Berge, Egil Harald Grude, Kjell Traa, Jostein Soland, Njål Kolbeinstveit, Torvald Sande